Privacy

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, pas na jouw uitdrukkelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens  en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Het dossier is niet digitaal. Alleen de vragenlijst die je per mail stuurt is dat. Deze sla ik niet op op de computer. Mijn Wifi-router extra beveiligd en het  email-programma is versleuteld.

  • Mocht ik in de toekomst de dossiers gaan digitaliseren doe ik dit via een beveiligde en versleutelde website ‘in de cloud’ en/of een met wachtwoord beveiligde externe harde schijf die in een afgesloten kast wordt bewaard.


 
Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw  toestemming. 
  • Voor het gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid. 
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie. 


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op  jouw verzoek kunnen deze gegevens ook eerder worden vernietigd. Daarvoor moet je wel een verklaring ondertekenen, zodat ik kan aantonen dat ik aan de wettelijke eisen voldoe.

 

 Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen.
 
PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze  kan declareren.

  • je naam, adres en woonplaats 
  • je geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  •  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling  natuurgeneeskunde’. 
  • de kosten van het consult
  • eventueel afgeschafte voedingssupplementen en/of hulpmiddelen

 

De boekhouder kan deze gegevens 1 x per jaar ook inzien bij het opmaken van de jaarrekening. Met de boekhouder heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.